Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Heliän (www.kukkahelia.fi) rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.5.2019. Viimeisin muutos 6.5.2019.

 1. Rekisterinpitäjä

Heliä, Keskustie 29, 16800 Hämeenkoski

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Jokivuori, heli@kukkahelia.fi, 044 241 3542

 1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisterit: vihko/excel-asiakasrekisteri, eKukka-verkkopalvelun Heliän verkkokaupan (helia.ekukka.fi) asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, toimittajarekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– laki (Henkilötietolaki)

– rekisterin pitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, yhteistyökumppanuussuhde, työsuhde)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.  

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, (asema), (yritys/organisaatio), yhteystiedot (puhelinnumero), sähköpostiosoite, (osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai toimittaja luovuttaa tietojaan.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Heliän sivustolla on käytössä SSL-suojaus. Sähköiset tiedot suojataan salasanalla, palomuurilla ja virustentorjuntaohjelmalla.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain sen henkilön toimesta, jonka työnkuvaan se kuuluu (rekisteristä vastaava yhteyshenkilö).

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, helppokäyttöisyydelle sekä Heliän palvelujen kehittämiselle. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä edellä mainitulla tavalla, voit muuttaa itse oman selaimesi asetuksia, niin, että evästeitä ei tallenneta tietokoneellesi. Emme kuitenkaan takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Jos käytät edelleen verkkosivustoamme muuttamatta asetuksiasi, oletamme, että hyväksyt evästeiden käytön.

 

 1. Tietojen käyttö markkinointiin

Mikäli henkilö on antanut aktiivisen suostumuksensa tietojen käyttämisestä markkinointiin, hänelle voidaan lähettää sähköpostitse noin kerran kuukaudessa ajankohtaista markkinointiviestintää ja tarjouksia.

 1. Tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Yritys ei luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 
 
 
 
 
Heliä
Keskustie 29
16800 Hämeenkoski
044 241 3542

heli@kukkahelia.fi

Evästeet
Tilaa kukat helposti eKukka.fi- verkkokaupan kautta. Tilauksen toimitusaika on noin 3 vuorokautta.

Heliä